Junta de Residus - compost broyeur

La Junta de Residus

Funcions
Organigrama
Publicacions
Programes
Concursos
Subvencions
Contacte

Residus industrials

Productors
Transportistes
Gestors
Catàleg europeu de residus
Catàleg de residus de
Catalunya
Declaració
Manual de gestió
Laboratoris

Residus municipals

Instal·lacions
Recollida selectiva
Envasos
Tràmits ens locals
Broyeurs de Végétaux
Consulta instal·lacions
Altres residus
Sanitaris
Sòls contaminats
Dejeccions ramaderes
(fems i purins)
Runes
Petites quantitats
Envasos fitosanitaris

Serveis públics

Preguntes
Disposició
Piles
Olis minerals
Frigorifics
Fluorescents

Normativa
Preguntes
Normativa catalana

Estadístiques

Centre Català del Reciclatge

Presentació
Consultes on-line dels agents per al recicltage
Reciclatge a la indústria
Borsa de subproductes
Compri reciclat
Activitats i publicacions
Enllaços

Internacional

Fons de cohesió

Notícies

Conveni de prevenció de residus municipals
Campanyes de comunicació de fracció orgànica
CDROMs Interactius dels Programes de Gestió de Residus
Guanyadors dels Premis 2001 de Recollida selectiva i Reducció de residus
Anunci de licitació per concurs de diversos contractes de la Junta de Residus
Modificació d'estatuts de societat de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Decret 80/2002 regulador de la incineració de residus
Actualització d'informació sobre les vaques boges
Adjudicació dels treballs de monitoratge i gestió del Programa Metropolità de Residus Municipals
Pla estatal de pneumàtics fora d'ús 2001-2006
Altres notícies

Competències i funcions

La Junta de Residus, configurada per la Llei 6/1993 és una entitat de dret públic, regulada per l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana. La Junta de Residus té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen al seu àmbit territorial, ja siguin industrials, municipals, sanitaris, o agropecuaris, amb excepció dels residus radioactius, els provinents d'activitats mineres, els residus d'explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s'utilitzin exclusivament en el marc de l'explotació agrària, els explosius desclassificats, els que es gestionen com a aigua residual i els efluents gasosos.

Amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciudatans de Catalunya i protegir el medi ambient, la Junta de Residus té com principals objectius:

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Junta de Residus són el Consell de Direcció, el president, càrrec que recau en el conseller de Medi Ambient i que n'exerceix la representació, i el gerent que en dirigeix el funcionament.

Publicacions

Pàgina inici
Junta de Residus
Biblioteca del DMA
PDF Ajuda PDF
www
Data
Publicacions generals
Memòria d'activitats 2000 de la Junta de Residus I
Memòria d'activitats 2000 de la Junta de Residus II
Memòria d'activitats 2000 de la Junta de Residus III

Arxiu PDF
Arxiu PDF
Arxiu PDF
4,1Mb
5,5Mb
7,1Mb

septembre de 2001
Memòria d'activitats 1999 de la Junta de Residus

Arxiu PDF
2,5Mb

agost de 2000
Manual de pictogrames identificadors de residus

La gestió dels residus a Catalunya, Balanç 1993-1997

Residus Industrials
Programa de gestió de residus industrials

11/05/2001
Catàleg de residus de Catalunya

Arxiu PDF
662Kb

24/01/2000
Centre d'expedició de residus incinerables

Arxiu PDF
907Kb

Dipòsit controlat de residus municipals del Pallars Jussà

Els residus especials: una realitat quotidiana

Els Serveis públics de gestió de residus especials

El dipòsit controlat de residus especials a Castellolí

Arxiu PDF
866Kb

Manual de gestió

Arxiu PDF
898Kb

24/01/2000
Model de gestió dels residus industrials a Catalunya

Arxiu PDF
1,5Mb

Programa de gestió de residus especials

març 1994
Projecte d'incineració de residus especials al Camp de Tarragona

Arxiu PDF
315Kb

Recuperació d'envasos industrials

Arxiu PDF
2,2Mb

Regeneració de dissolvents usats

Arxiu PDF
2,9Mb

Residus industrials: una conseqüència del consum
PART I
PART II

Arxiu PDF
879Kb
Arxiu PDF
809Kb

Tractament i reciclatge de frigorífics

Arxiu PDF
1,2Mb

Tractament i reciclatge de piles i làmpades fluorescents

Arxiu PDF
2,6Mb

Centre de tractament i reciclatge de frigorífics

Arxiu PDF
283Kb

Residus Municipals
Clausura de l'Abocador de la Trona

Guia de la recollida selectiva d'envasos i embalatges

Guia d'implantació i gestió de deixalleries

Arxiu PDF
2,7Mb

09/10/2000
Guia per a la gestió integrada de residus municipals a Catalunya

La gestió de residus municipals a Catalunya - Balanç 1993-1999

Arxiu PDF
3,2Mb

13/04/2000
Les deixalleries a Catalunya. Balanç 1994-1998

Què és una deixalleria?

Arxiu PDF
587Kb

Què és un dipòsit controlat?

Arxiu PDF
434Kb

Què és una planta incineradora ?

Arxiu PDF
320Kb

Programa de gestió de residus municipals

13/11/2001
Residu Mínim: gestió de residus municipals a Molins de Rei i Torrelles de Llobregat 1994-1998
Compostatge
Què és una planta de compostatge?

Arxiu PDF
481Kb

Guia del compostatge dels residus orgànics generats a les llars

Manual de compostatge casolà

Materials de les campanyes de promoció per a la recollida selectiva de la fracció orgànica

Recollida Selectiva de Residus Municipals: la fracció orgànica

Planta de compostatge i deixalleria de residus municipals de Sant Cugat del Vallès

Planta de compostatge de residus municipals del Baix Camp

Planta de compostatge de residus municipals de la Selva

Quaderns d'entreteniments: Ara, fem compost!

Olis
Planta de tractament i regeneració d'olis usats- CATOR

Arxiu PDF
343Kb

Regeneració d'olis usats

Arxiu PDF
2,0Mb

Sanitaris
Gestió extracentre dels residus sanitaris

Arxiu PDF
321Kb

3/04/2000
Purins
Manual de gestió dels purins i de la seva reutilització agrícola

Programa de gestió de dejeccions ramaderes

novembre 1996
Runes
Aprofitament de residus en la construcció

Guia d'aplicació del Decret 201/194, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

Manual de desconstrucció

Arxiu PDF
1,1Mb

Programa de gestió de residus de la construcció

28/06/2001
Residus en petites quantitats
Centre per al reacondicionament i la recuperació de residus especials en petites quantitats

Arxiu PDF
605Kb

Sòls contaminats
Causes i conseqüències de la contaminació dels sòls

Arxiu PDF
726Kb

Recollida selectiva
Recollida selectiva: el paper, el vidre, els medicaments, les piles, els envasos i llaunes, els frigorífics vells

Programes
Programa de gestió de residus especials

març 1994
Programa de gestió de residus industrials

11/05/2001
Programa de gestió de residus municipals

13/11/2001
Programa de gestió de residus de la construcció

28/06/2001
Programa de gestió de dejeccions ramaderes

novembre 1996
Programa de gestió d'envasos (annex al PGRM)

Altres
Manual d'aplicació del procediment sancionador abreujat en matèria de residus

Programa d'actuació per a la minimització de residus especials

Centre d'Iniciatives per a la Producció Neta

Centre d'Activitat Regional per a la Producció Neta

Unitat mòbil d'emergències

Arxiu PDF
325Kb

Programes de gestió

En el marc de la Llei 6/1993, reguladora dels residus, que assenyala que cada categoria de residus planteja aspectes específics que requereixen una normativa reglamentària adequada a la naturalesa, les característiques o la problemàtica especial d'aquests residus han estat aprovats mitjançant els programes seguents:

Programa de gestió de residus industrials de Catalunya
Programa de gestió de residus industrials de Catalunya
Els objectius generals del programa tendeixen a optimitzar i flexibilitzar la gestió actual dels residus industrials i fomenten la col·laboració entre tots els agents implicats en el cicle de gestió dels residus
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya
Programa de gestió de residus municipals de Catalunya
El Programa estableix uns objectius generals i uns objectius quantitatius per l'any 2003 i 2006, determinant una sèrie d'actuacions que agrupa en cinc eixos
Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya
Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya
Aquesta nova etapa de planificació té com objectiu estratègic assolir un alt nivell de gestió mediambiental dels residus de la construcció, en compliment dels objectius de la Comissió Europea en matèria de reciclatge i seguretat ambiental de les instal·lacions, de forma que en qualsevol projecte on es generin residus de la construcció es tinguin en compte els costos derivats d'una gestió ambientalment sostenible
Programa de gestió de dejeccions ramaderes
Programa de gestió de dejeccions ramaderes
Aquest Programa estableix les línies bàsiques per racionalitzar la gestió d'aquesta tipologia de residus

Instal·lacions

Consulta base de dades
Consulta base de dades
Aquest formulari permet seleccionar les instal·lacions de gestió de residus d'origen municipal en funcionament o en construcció.
Compostatge
Compostatge
La planta de compostatge - El procés de compostatge - Recollida selectiva de la fracció orgànica - El compost : usos i aplicacions - Guia del compostatge
Triatge d'envasos lleugers
Triatge d'envasos lleugers
Esquema d'una planta de triatge i el seu funcionament
Ajuda Flash Utilitza tecnologia Flash
Transvasament
Transvasament
Les plantes de transvasament de residus municipals són instal·lacions intermèdies entre els llocs de recollida i les plantes de gestió dels residus.
Dipòsits controlats
Dipòsits controlats
Un dipòsit controlat de residus és una instal·lació de disposició controlada del rebuig en superfície, de qualsevol tipus de residus.
Valorització energètica
Valorització energètica
Qué és una planta de valorització energètica? - Plantes existents a Catalunya - Normativa - Estadístiques - Esquema d'una planta de valorització energètica

Productors

Preguntes
Preguntes
Preguntes i respostes freqüents
Obligacions
Obligacions
Obligacions dels productors o posseïdors de residus industrials
Tràmits
Tràmits
Registre de productors de residus industrials - Tràmits perquè les activitats industrials es donin d'alta - Tràmits perquè les activitats comercials i de serveis es donin d'alta
Obligacions
Estudi de minimització de residus especials
Guia per a la realització de l'estudi de minimització de residus especials

Sanitaris

P?gina inici
Junta de Residus
Gesti¢ extracentre dels residus sanitaris
Gestió extracentre dels residus sanitaris (321 Kb)
Pictograma sanitaris
En les activitats d'atenció i investigació sanitàries es generen residus que poden ser de risc i, per tant, s'han de gestionar de forma específica, per tal de garantir la proteció de la salut a les persones i la defensa del medi ambient.
Arxiu en format PDF Ajuda PDF
Preguntes
Preguntes
Preguntes sobre la gestió extracentre dels residus sanitaris
Esquema de gesti¢ de residus sanitaris
Esquema de gestió de residus sanitaris
Tipus - Transport - Tractament - Disposició
Tractament per esterilitzaci¢ i trituraci¢ dels residus sanitaris del grup III
Tractament per esterilització i trituració dels residus sanitaris del grup III
Esquema animat. Utilitza tecnologia Flash Ajuda Flash
Consulta a la base de dades
Consulta a la base de dades
Podeu consultar la llista de plantes en funcionament inscrits al Registre general de gestors de residus de Catalunya.

Catàleg europeu de residus

Junta de Residus
Díptic informatiu (Arxiu PDF 87Kb)
Normes per a la correcta codificació segons el Catàleg Europeu de Residus (Arxiu PDF 42Kb)

Normativa associada

Ajuda PDF
Si coneix el codi del grup de residus o el codi de residu (2, 4 o 6 digits)

Índex de grups

01 RESIDUS DE LA PROSPECCIÓ, EXTRACCIÓ DE MINES I CANTERES I TRACTAMENTS FÍSICS I QUÍMICS DE MINERALS
02 RESIDUS DE L'AGRICULTURA, HORTICULTURA, AQÜICULTURA, SILVICULTURA, CAÇA I PESCA; RESIDUS DE LA PREPARACIÓ I ELABORACIÓ D'ALIMENTS
03 RESIDUS DE LA TRANSFORMACIÓ DE LA FUSTA I DE LA PRODUCCIÓ DE TAULERS I MOBLES, PASTA DE PAPER, PAPER I CARTRÓ
04 RESIDUS DE LES INDÚSTRIES DEL CUIR, DE LA PELL I DEL TÈXTIL
05 RESIDUS DE LA REFINACIÓ DEL PETROLI, PURIFICACIÓ DEL GAS NATURAL I TRACTAMENT PIROLÍTIC DEL CARBÓ
06 RESIDUS DE PROCESSOS QUÍMICS INORGÀNICS
07 RESIDUS DE PROCESSOS QUÍMICS ORGÀNICS
08 RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE REVESTIMENTS (PINTURES, VERNISSOS I ESMALTS VITRIS), ADHESIUS, SEGELLANTS I TINTES D'IMPRESSIÓ
09 RESIDUS DE LA INDÚSTRIA FOTOGRÀFICA
10 RESIDUS DE PROCESSOS TÈRMICS
11 RESIDUS DEL TRACTAMENT QUÍMIC DE SUPERFÍCIE I DEL RECOBRIMENT DE METALLS I ALTRES MATERIALS; RESIDUS DE LA HIDROMETAL·LÚRGIA NO FÈRRIA
12 RESIDUS DE L'EMMOTLLAMENT I TRACTAMENT FÍSIC I MECÀNIC DE SUPERFÍCIE DE METALLS I PLÀSTICS
13 RESIDUS D'OLIS I DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
14 RESIDUS DE DISSOLVENTS, REFRIGERANTS I PROPEL·LENTS ORGÀNICS (excepte els capítols 07 i 08)
15 RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRA CATEGORIA
16 RESIDUS NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA
17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de zones contaminades)
18 RESIDUS DE SERVEIS MÈDICS O VETERINARIS O D'INVESTIGACIÓ ASSOCIADA (llevat dels residus de cuina i de restaurant no procedents directament de la prestació d'assistència sanitària)
19 RESIDUS DE LES INSTAL·LACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS DE LES PLANTES EXTERNES DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS I DE LA PREPARACIÓ D'AIGUA PER A CONSUM HUMÀ I D'AIGUA PER A ÚS INDUSTRIAL
20 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA

Sòls contaminats

Els s?ls contaminats
Els sòls contaminats
Causes i efectes de la contaminació del sòl - Opuscle
Proc‚s de gesti¢
Procés de gestió
Procés de gestió d'un sòl contaminat - Nivells de gestió - Etapes en la investigació i recuperació d'un sòl - Instruments d'avaluació de la qualitat del sòl
Guies d'avaluaci¢ de la qualitat del s?l
Guies d'avaluació de la qualitat del sòl
Amb l'objectiu d'anar definint un context metodològic que doni coherència i homogeneïtat a totes les actuacions en matèria de sòls contaminats que realitzin els agents implicats en la gestió dels sòls contaminats a Catalunya, la Junta de Residus està elaborant les guies d'avaluació de la qualitat del sòl que corresponen a unes guies metodològiques que estableixen criteris de decisió en el procés de gestió d'un sòl contaminat.
Instruments normatius
Instruments normatius
El marc normatiu vigent a Catalunya en matèria de sòls contaminats resta circumscrit a l'article 15 de la Lei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que regula el concepte d'espai degradat i estableix un règim de responsabilitats per a la seva regeneració; i als articles 27 i 28 de la Llei bàsica 10/1998, de 21 d'abril, de residus.
Cooperaci¢ internacional
Cooperació internacional
Presentació del grup de treball CLARINET - Documents i altres grups de treball